مقایسه کالاهای گروه نقل و شکر پنیر
حذف از لیست مقایسه
نقل مغزدار گشنیز خان گستر
نقل مغزدار گشنیز خان گسترسفارشی
مشخصات عمومی
رنگ
مغز
اندازه هر دانه
وزن هر بسته
قابلیت خرید عمده

برندها

گروه مردم نهاد سولار بلداجی
نقل خانگستر
سوهان هانی کام
گز اثلی 303
گز فردوس
سوهان خوشه زرین
پولک و نبات شهر شیرین
نقل خرسند
شکر پنیر پرسیکا
گز قدس بلداجی
گز خان دایی
سوهان سلطان بلداجی
پولک و نبات شهسوار بلداجی
f