مقایسه کالاهای گروه نقل و شکر پنیر
حذف از لیست مقایسه
نقل مغزدار نخودچی خان گستر
نقل مغزدار نخودچی خان گسترسفارشی
مشخصات عمومی
رنگسفید
مغزنخودچی
اندازه هر دانهدانه درشت
وزن هر بسته250±20
قابلیت خرید عمدهدارد

برندها

گروه مردم نهاد سولار بلداجی
نقل خانگستر
سوهان هانی کام
گز اثلی 303
گز فردوس
سوهان خوشه زرین
پولک و نبات شهر شیرین
نقل خرسند
شکر پنیر پرسیکا
گز قدس بلداجی
گز خان دایی
سوهان سلطان بلداجی
پولک و نبات شهسوار بلداجی
f