مقایسه کالاهای گروه نقل و شکر پنیر
حذف از لیست مقایسه
نقل مغزدار خلال بادام زمینی خان گستر
نقل مغزدار خلال بادام زمینی خان گسترسفارشی
مشخصات عمومی
رنگسفید
مغزبادام زمینی
اندازه هر دانهدانه متوسط
وزن هر بسته250±20
قابلیت خرید عمدهدارد

برندها

گروه مردم نهاد سولار بلداجی
نقل خانگستر
سوهان هانی کام
گز اثلی 303
گز فردوس
سوهان خوشه زرین
پولک و نبات شهر شیرین
نقل خرسند
شکر پنیر پرسیکا
گز قدس بلداجی
گز خان دایی
سوهان سلطان بلداجی
پولک و نبات شهسوار بلداجی
f